ஐ.நா. கூட்டத்தில் அமெரிக்கா, இரான் இடையே வார்த்தைப்போர் தீவிரம், உலகை கொ…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *